سرخوشی

حق     

اينکه ديگران برايت مهم باشند و برای براورده کردن آرزوهايشان وقت و سرمايه بگذاری و بعد

آرامششان را ببينی و بتوانی به اين درک برسی که انتظار نداشته باشی عجب حالی خواهی داشت

اين حالی است که من نامش را شهد می گذارم به نظرم واقعا شهد است .

/ 0 نظر / 4 بازدید