عشق بی قيد وشرط

بابا اين وين داير با اين کتاب بياييد معمار سرنوشت خود باشيد چه کرده ....

اين عشق بدون قيد وشرط هم تمرينيه از اين کتاب. اينکه ما چند وقتی

تمام کارها،افکار واحساساتمون را دراين راه هدايت کنيم،اومعتقده که

حتما نتيجه شو،می بينيم. بيايد با هم تمرينش کنيم هر چند که در مورد

خودم متوجه شدم خيلی سخته، ولی خوب دارم تمرين می کنم ديگه.

در اولين مرحله متوجه شدم که ناراحتی هايم درروابط به خاطر حس

مالکيته، ای وای از اين حس03.gif....دارم از کشف خودم کيف می کنم

داريد منو که....

/ 6 نظر / 36 بازدید
تسنيم

خوش به حالت که شب تاسوعايی دنبال معماری سرنوشتی ! خب اينم يه جورشه ديگه