درد

يا حق            

دارم به اين مسئله فکر ميکنم که چطور می توان برای مشکلات و آن مواردی که به نظرمان

لاينحل می رسد راه حلهای متعدد پيدا کرد ؟ وفضایی ايجاد کرد که بتوان  آنها را ( راه حلها )

را اجرا کرد؟ اينطور به نظر می رسد که ما ايرانيان خيلی هنرمندانه انواع واقسام راهکارها را در

می يابيم منتهی در اجرا مشکل داريم . فضاسازيمان دچار مشکل است( اصول درست فضا ساختن

را بلد نيستيم)همين جدا همين.......     

/ 0 نظر / 5 بازدید