جريان

جريان را به وجود می آوری وپيش می روی بسته به آگاهی ات موانعی را که پيش روداری را

 درمی نوردی وانواع را ه حلها را درمی يابی وياد می گيری چه جوری ازآنهااستفاده صحيح

بکنی البته درمورد شغلم بطورمستقيم آنرا من بوجود نياورده ام بلکه داخل اين جريان از پيش

بوجود آمده ، شده ام يه روزی يکی بهم گفت کارها همه يکنواخت وتکراری اند وآدم نمی تواند

 تحمل کند لا اقل من يکی درمورد کارم می توانم بگويم اينطور نيست ماهرروزموارد جديدی

داريم که ذهن ، خلاقيت ،عواطف ،اعتقادات ،فکرو...... تحريک به فعاليت وپويايی ميکند و اين

 دنيايی غريب است بودن با بچه های کارالبته اينرا بگويم که من دراين فضا بزرگ شده ام پدر و

 مادرم هردوازکودکان کاربوده اند (وعجب تجربيات تلخی را پشت سر گذاشته اند) توی

اين روزها دارندفيلم مستندی ازبچه های ما تهيه می کنند منهم به فکراين افتاده ام که ادبيات

کودکان کاررا  برای مردم 

بشناسانيم ازطريق نقاشيهايشان ، گفته هايشان و...... البته اينرا بگويم که بعدازمطرح شدن آن

متوجه شدم که مديرمان هم دراين فکربوده ما درحال حاضراز ۳۵۰ کودک کاردرزمينه آموزش

 و مددکاری حمايت می کنيم البته اگه موارد خاص مثل گرفتن بچه ها توسط شهرداری و پليس يا

اذيت و آزار بچه ها توسط سايرين پيش بيايد انجمن دخالت می کند موارد کودک آزاری سهمناکی

را داشته ايم که خدا را شکر تا به امروز اندکی تعديل شده . رنج کودکان کار را جدی بگيريم .

اگه می خواهيم ايران عزيزمان سربلند و پرافتخار باشد تمام

معضلات را جدی بگيريم و در موردشان کار کنيم.

    

/ 3 نظر / 6 بازدید
روح تشنه

سلام.. وای من چقدر از مطالبت دور بودم. واقعا خواندنی هستند چرا که خودم رو اصلا با اين حرفها و گفته ها غريبه نمی دونم. هدف بسيار زيبايی در نظر گرفتی چيزی که گاهی عميقا روح من رو به درد می آره.. فکر کردن به بچه های کار.. خدا همراهتان.

ard

سلام رفيق / اميدوارم حالت خوب باشه

ehsan

سلام واقعآ مطالبت قشنگه به ما هم سربزن خداحافظ