کتاب پداگوژيکی اثر ما کارنکو آموزگارروسی روخونديد، محشره درساليان وحشت بارجنگهای

جهانی وقتی بچه های بی خانواده و بی جا ومکان درروسيه مدام مرتکب بزه های وحشتناک می

شدنداين پديده ماکارنکو رو می گم وارد عمل شد وما حصل فعاليتهای پررنج و پر مسئوليتش را

دراين کتاب نوشته.  اينکه بزه کاران نوجوان پس ازطی دوران بسيارسخت توانستند به موفقيتهای

عالی در سطح کشورخودشان برسند بماند .... شخصيت اين معلم عجيب منو تحت تاثيرقرار داده

چند خطی ازنوشته ها درتوضيح اين ابرمعلم ببينيد... چه کسی می توانست تا اين درجه بطرزی

غيرقابل شناختن صدها کودک را که زندگی با چنين وضعی قساوت بارو تحقيرآميزمچاله شان

کرده بود تغييردهد ؟ آنتون سميونويچ ما کارنکو، اوبظاهرسخت گير، کم حرف ، با تانی حرکت

می کند،همه چيزرا می بيندو...... بعد ازخواندن اين کتاب که البته هنوزتمامش نکردم، داشتم فکر

می کردم چرا ما از بچه های کارفقط توقع اينوداريم که خوندن و نوشتن روياد بگيرند چرا

تصاويروآرزوهای بالاتر نه ،  اينها که استعداد و ظرفيت و تواناييش رو دارند اينطورشد که

 شروع کردم به تفکر و صحبت در اين رابطه با بچه ها .

/ 2 نظر / 6 بازدید
پسرک فضول

سلام، اولا من هستم و تأخیری هم نداشتم. ثانیا وبلاگ را اصلاح کن چون از این متن دو بار ارائه شده است. ثالثا اراده، توانایی، اطلاعات، آگاهی، تجزیه و تحلیل دقیق از موقعیت و در آخرتوفیق خداوندی از عوامل موفقیت این معلم می باشد. او را نمی شناسم و اسمش را هم نشنیده بودم ولی آنچه که در این چند خط آورده ای نشان از اراده قوی و توانایی بالای این فرد دارد. چیزی که حداقل من ندارم. شعار نمی دهم. عین واقعیت است. دو خط برنامه زندگیم را که در فکر دارم نمی توانم بر روی کاغذ بیاورم آنوقت می خواهم دنیا را اصلاح کنم. به این می گویند عدم وجود اراده و توانایی. ارادتمندیم. پسرک فضول

سلام.مخلصم.بی زحمت انتشاراتی که این کتاب رو چاپ کرده بهم معرفی می کنی. متشکرم.