نجيلا

بچه های انجمن همشون گلن خيلی چيزها دارم ازشون ياد می گيرم اساتيدعزيزونازنينی هستند

مثلا معلم بچه های کلاس سوم ازشون خواسته بود که يک روزکاری خودشون رو بنويسن به

عنوان انشا، راستی بايد بگم که بخاطر شرايط خاص کودکان کارنوع آموزش درسی به صورت

نهضت سواد آموزی ست هرچند که دارای مشکلات عديده است ولی تا اندازه ای با روحيات

بچه ها که تمايل به زود ديدن نتایج دارند جوردرمی آيد يعنی اين دخترما بعد از۸ ماه سوم را

می خواند(منظورم نجيلا ست)او۱۰ ساله است به همراه تمام خانواده کارمی کنه اينم نوشته اش :

بنام خداوند بخشنده و مهربان

من ساعت ۱۰ از مدرسه تعطيل می شوم تا ساعت ۱۱ به خانه می رسم خانه را جارو می کنم و

فرچه می کشم آشپزخانه را جارو وتميز می کنم .نشسته و مشق می نويسم بعداز اين که مشق

تمام می شود ساعت ۲ شده و ناهار می خورم و ظرفها رو ميشورم تا ساعت ۳ من می خوابم تا

ساعت ۵ بعد می روم دنبال کار تا ساعت ۱۱ (نجيلا کارتن جمع می کند) بعد می خوابم تا ساعت

 ۶ که دوباره به مدرسه می آيم.

 نظم رو داريد؟

/ 0 نظر / 6 بازدید