برنامه

از آينده به حال آوردن وقايع را خيلی دوست دارم . ديشب در مورد اين قضيه داشتم فکر می کردم و می نوشتم . وقتی تمام برنامه هايم را نوشتم احساس نوعی سبکی کردم و تا آنجا پيش رفتم که برايشان مهلت زمانی هم تعيين کردم. البته به غير از برنامه امروز صبح که فکر می کردم ازطريق ذهنی خيلی راحت می توانم هدايت کنم زمان را ،غافل از اينکه انسان مادی که از ابتدا تمرينها را شروع می کند تا زمانی که مهارت در کارش پيدا نکرده بهتر است  بصورت زمخت فعاليتش را ضبط کند (نوشتن). کشف جالبی بود ...... اصلا اين مفهوم (کشف را می گويم) در عين سادگی بسيارقدرتمند است و من کلی باهاش خوشم.

/ 1 نظر / 5 بازدید
رضا

با بهترين سلامها و تبريک فرا رسيدن سال تازه و بهار دل انگيزی که آغاز گر هر سالی است خدمت دوست بسيار عزيز و اهل ذوقم .... واقعا « کشف » کردن هر حقيقت و هر نکته ای برای ما آدمهای دو پا شيرينی تولدی ديگر را با خود دارد آنقدر که بايد هر روز کشفی تازه کرد و از نو متولد شد ....