يار

او حقيقت است

اينکه يار را بخواهی ،حس ات به طرف او معطوف باشد ودر عين حال

نخواهی که با آلودگی و يا ندانسته آزار دادنش او را بيازاری .

 چه به روزت خواهد آمد.

/ 0 نظر / 5 بازدید