الان ،نه گذشته نه آينده ،الان

دارم تمرين می کنم که در حال حضور داشته باشم . افکارم را ببينم و

بگذرم، آنها تاثيری در روند کارهايم نداشته باشند منظورم خيلی چيزهای

 قديمی است و چه قدر سخته اينکار برايم اصلا اين تمرين خيلی سخته

ولی خوب سخته ديگه درست مثل تمرينهای سخت و طاقت فرسای

ورزشی است وقتی می خواهی حرفه ای باشی . و من می خواهم

حرفه ای شوم و دارم بهای آنرا هم می پردازم شايد از نظر خودم و

بعضی ها سنگین باشد ولی خوب انتخاب خودمه خود خودم .

/ 0 نظر / 7 بازدید