داستان نويسی

چند وقتيه دارم به اين فکر می کنم که شروع به نوشتن داستان در مورد بچه های انجمن بکنم . اولش به اين داشتم فکر می کردم که چه شخصيتهايی برای اين کار مناسب هستند کلی در  اين مورد با خودم کل کل کردم.ياد ماکارنکو افتادم و تصوير پردازی در مورد کودکان کلونيش، آگاهی او در مورد پيشرفت بچه ها کمکش کردتا بتواند در آن محيط بسيار عالی تاثير گذار باشد (البته طبق نوشته ی کتاب) .يکی ديگر از عواملی که باعث تشويقم در اين زمينه شد؛ داوطلبی ست که با بچه ها در زمينه ی خلاقيت ذهنی کار می کند بحثی که ديروز با  او داشتيم در زمينه ی هدايت انرژی بدون مانع آنهم با تغييراتی که در کلاس می دهند تا بچه ها فقط انرژی را هدايت کنند و خودشان مانع ايجاد کنند و برايش راه حل پيدا کنند به نوعی خلق کردن يادشان نه بهتره بگم به يادشان می آوردوتمرين می کنند که در همه ارکان زندگی اين گونه فکر کنند و پيش روند،بود .خلاصه اينکه اين دوشخصيت در زمينه ی شخصيتيه من به ياد آورنده ی علاقه به نوشتن وخلق کردن هستند و دارم می بينم که با اين ياد آوری چه جوری سرنوشت می تونه تغيير کنه و چه جوری ديگران می تونند در اين کار سهيم باشند. بابا سرنوشت تغيير دهندگان..... با تشکر از جناب دکتر عزيز که ايشان هم مدام به اين مورد اشاره می کردند.

/ 4 نظر / 6 بازدید
hamidreza

کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن

نسيم مهرباني

سلام دوست کاشف من ! اول از همه مبعث محمد پيامبر رحمت رو به شما تبريک ميگم روز برانگيخته شدن بهترين بندگان خداوند به پيام آوری الهی . روزی که انسان در کويری از وابستگيها اسير بود و بندگی زر و زور و قدرت را ميکرد و محمد ماموريت يافت تا آوای رکامت را در گوشش نجوا کند و سرود برابری را در جهان بسرايد . ای کاش محمدی ديگر می بود و در اين زمان که انسان در کويری از واسبتگی ها اسير است او را با فرطت پاک و الهی خويش آشنا ميکرد . و انسان تشنه خود همنوعان را به دوستی و برابری دعوت می نمود . ... و اما در مورد خلاقيت ذهنی بايد بگم که نياز به آرامش داره وقتی ذهن آرامش داشته باشه خلاق ميشه . علت خلاقيت ذهن دانشمندان گذشته هم همين بوده که از وابستگيها و دلبستگيهای امروز دور بودن و در خلوت به مجهولات می انديشيدند . آنان که سرنوشت را تغيير ميدهند جسارت دارند و شهامت . و منتظر داشتان شما هستم دوست خوبم .... دلشاد باشی و پاينده

رضا

سلام ...بابا قصه نويسندگان ! خيلی عاليه ابتکار و فکرخوبيه و مشتاقم قصه هايی رو که مينويسی بخونم فکر ميکنم تجربه ها و نکات خيلی خوبی داره اما بنويسی ها نه اينکه فقط خيز برداری ها ..........!