يوسف اسلام

دارم يک آهنگ از يوسف اسلام را گوش ميدهم می گه وقتی بدنيا اومدم اولين چيزی که شنيدم کلمه ی الله بود که در گوشم زمزمه شد من مسلمان هستم،اسلام دين من است،خداوند سرورمن است و........واقعا يوسف اسلام صدای زيبايی دارد.نمی دونم در موردش شنيديديا نه اولين بار يکی از دوستانم که در کانادا تحصيل می کرد بهم معرفيش کرد سايتش به زبان انگليسی ست و در آن چگونه مسلمان شدن اين خواننده ی آمريکايی را نوشته (کت استيونس).در هر حال اين يوسف اسلام شخصيت جالبی داره ببينيد.

/ 1 نظر / 10 بازدید