نوشتن نوعی عبور کردن و رشد است .

به خودمان گوش دادن و طريقی موثر برای گذر از سطحی به سطح ديگر اين همه که به نظر من

بسيارهم زياد است با نوشتن توليد می شود . راستی نوشتن شجاعت هم می خواهد و ما در کشور

خودمان از اين شجاعهای عزيز زياد داريم، برايشان دعا می کنم که هميشه باشند، به نظرم وجود

 آنهاست که همه چيز را برای مملکت به ارمغان می آورد همه چيز. ما با آنهاست که ثروتمنديم

(فرهنگی، سياسی ، اجتماعی و.......) حق يارتان .

/ 0 نظر / 8 بازدید