روزانه

چندوقتیه که بچه های انجمن رومی بریم کوه،دفعه پیش رفتیم افجه فردا میریم دارآباد. درسایت انجمن می تونید عکسها روببینید.  
/ 5 نظر / 14 بازدید
مهر 91
1 پست
مرداد 90
1 پست
مرداد 88
1 پست
دی 87
1 پست
تیر 87
1 پست
دی 86
3 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
2 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
5 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
4 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
5 پست
مهر 83
8 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
14 پست
تیر 83
9 پست
فرهنگ
1 پست
پیشگیری
1 پست
کودک_کار
1 پست
هم_وطن
1 پست