كشف

پاکی
نویسنده : rah - ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٤
 

امروز داشتم برای يکی از داوطلبها از محيط انسانی می گفتم،اينکه اين مجموعه به خاطرتماس مستقيم با فضای پاک بچه ها امکان از خودگذشتن و فداشدن رو به انسان می دهد . خيلی راحت ميتونی ازخودت به خاطر ديگران بگذری . پيش خودم فکر کردم چرا در بعضی از محيط ها می توان اين حالت را در درون حس کرد و کاملا طبق أن عمل کرد در يک کلام از همه چيز گذشت ؟چرا چنين می شويم ؟ نتيجه ای که گرفتم،پاکی فضا بود و اين به خاطر وجود بچه ها ست به نظرم . در ذهنم انواع فضا ها را مجسم کردم اينکه آيا ظرفيت تحمل و از خود گذشتگی را در اين موارد دارم به نظرم وارستگی عجيب و خودسازيه عجيب تر از آن می خواهد که در محيط های مختلف کاری اجتماعی خانوادگی و........جهانی ، بتوانی اين ظرفيت را در خود ايجاد کنی که از خود بگذری و نفس خود را در راه يگانه کنی با همه . واقعا که انسان عجب موجود غريبی ست............