كشف

بخش اعتياد و جرايم سازمان ملل
نویسنده : rah - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸۳
 

امروزبا مديرمون رفتيم به بخش اعتياد وجرايم سازمان ملل قراره يکسری کارآموزشی با

خانواده ها و بچه های کاروخيابان به همراهی سازمانهای غيردولتی که دراين راستا فعاليت

می کنندانجام دهند خوب اينکه کارخيلی پسنديده ايه با اين قسمت کارندارم ما به خاطرمحدوده

فعاليتمان با قسمت اعتياد سروکارداشتيم و خانم دکترمسئول اين بخش درارتباط با مشکلات

بچه های کارازمون می پرسيد واينکه آيا اين بچه ها ازتينروبنزين وچسب وسايرحلالها برای

خمارشدن استفاده ميکنند يا نه ؟ اونجا ديگه نتونستم جلوی خودمو بگيرم ياد وقتی افتادم که

خودم می خواستم با تينر کاری رو انجام بدم وچقدرحالم بد شده بودپرسيدم مگه اين ماده خماری

ايجاد می کنه منکه مريض شدم با استفاده ازاين حلال ؟ جواب داده شد که در حال حاضردر

کشورهای غرب بخاطرارزان ودردسترس بودن آنها طرفداران زيادی دربين نو جوانان دارد

می خواستند بدانند دربين بچه های ما وضع چطوره .

پرسيدم فقط برای تهران اين کار را می کنند يا جاهای ديگه کشورراهم مد نظر دارند خوب

انجمن يک شعبه در بم هم دارد، بسيارازاين حرف استقبال کردند و اينکه سه هفته پيش در

بم بوده اند وديدند که بچه ۲ماهه تمام خانواده اش معتاد و مادر بچه رو برای ترک اعتياد آورده

بود ويا دختر۱۲ ساله که هم پای پدرش پای منقل می نشيند، عاملی شد تا بسيار استقبال کنند از

اين طرح. نابسامانی در بم چه ازنظر اعتياد و مسائل جنسی و..... بيداد می کند وخوب مسئوليت

ما به عنوان يک هم وطن و از همه مهمتر يک انسان چيست؟؟؟؟