كشف

زخمها
نویسنده : rah - ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ آبان ،۱۳۸۳
 

جدی جدی بايدبازخمها مخصوصا ازنوع روانيش چه کرد ؟ دوستی می گفت وقتی کاری را

می خواهی انجام دهی وآن زخم قلقک ناراحت کننده ای به تو می دهد اینطور در نظر بگير

که تو با وجود زخم جسمی به کاری که انتخاب کرده ای و می دانی درست است ادامه می دهی

می توان اين حالت را به زخم روانی هم تعميم داد.... اين جوريه؟؟؟؟