كشف

جنوب شهر
نویسنده : rah - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸۳
 

خبرداريد جنوب شهرچه می گذرد؟ آموزش دادن به افرادی که عادت به ظلم ديدن دارند

بسيارمشکله بخاطر نبود آگاهی هرکس هرجورکه دلش بخواد با مردم رفتارمی کند

تو انسانی ... کيلوچند؟ ازنظربهداشت شايد باورنکنيد ولی بهتره که باورکنيداز

صفرهم پائين تر با وجوداين همه شعاروسخن هنوز شپش و کک و ساس و.....

موج می زنه (به خانواده چيزی نمی گويم مباداايجادحساسيت کنه) از طرز شهر

سازی و فاضلاب که نگم بهتره .... يکی از مسئولين آمده بود برای بازديد مرکز

ما وقتی کوچه وپس کوچه ها رو ديده بود می گفت يک همچين جاهايی تو تهران

بود وما خبر نداشتيم (مسئول بهزيستی مملکت ماروباش) انجمن در بم يک شعبه

داره و همين باعث شده سازمانهای غير دولتی خارجی بازديدهايی از محله مادر

تهران داشته باشند،  کشورهايی مثل ژاپن، هند، آمريکا، انگلستان، دانمارک وسوئد.

برای آنها بودن چنين مراکزی در ايران جالبه .....