كشف

دوست داشتن
نویسنده : rah - ساعت ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ مهر ،۱۳۸۳
 

نظرشما چيه ؟؟؟؟ اينکه تکيه نکنيم به چيزی ويک سطح ديگه رو تجربه کنيم . ببينيد روزچهار

شنبه دختری به ديدن ما آمده بود با سابقه فرار، زندان ، خود کشی و.... در خانواده ای بسيار

نابسامان زندگی می کنه و شديدا جويای محبت ورسيدگی ست دريکی ازقسمتهای گفتگو، وقتی مديرمان

بااوصحبت ميکرد يک جمله را گفت که بسياربرايم جلب توجه کرد توياد بگيری که صرفا بخاطر

تکيه کردن به طرف کسی يا چيزی نروی ياد بگيری که برای دوست داشتن نزديک و يکی

بشوی .... بعدازاين جريان کلی درمورد اين آگاهی فکرکردم می تواند به همه چيزبرگردد

تکيه به مقام ومنزلت ، به پول ، به خانواده،( به همسر) ، به تحصيلات ، به معنويات ، به

مفاهيم ، به خودمان، به خداوندو.............. حالااگه ما تکيه نکنيم چه می شود ؟ آيااصلا

شدنی ست ؟ آيااين طبيعت ماده است که بايد حتما به چيزی برای بقا تکيه کند و غير از اين

نمی شود؟ ( پسرک روح منهم انگار داره جيغ می زنه).