كشف

آيا عملکرد پليسهايمان را زير سوال می بريم؟
نویسنده : rah - ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸۳
 

يکی از اعضاء درهمين تعطيلات به کرمانشاه سفر کرده بود،امروز داشت در مورد سفرش برايمان

می گفت اينکه در کرمانشاه چقدر بچه کار وجود دارد وهيچ نهادی هم آنها را تحت حمايت نداردو

 اينکه اتفاقی باعث شده که حتما در آنجا شعبه ای از ما بزند واما آن اتفاق که من می خواهم به

سايت پليس هم بفرستمش اين است: در بازار آنجا، بچه ها مشغول کار دستفروشی بودند که

 يکهو خانواده ای متوجه می شوند که پولشان دزديده شده است در آن نزديکی فقط پسرک ۶

ساله ای که مشغول فروش آدامس بوده توجه شان را جلب می کند و از قضای روزگار مامورين

پليس هم آنجا حضور داشتند با جيغ و فرياد توجه آنها را به کودک جلب ميکنند و يکی از

مامورين شروع به زدن پسرک می کند صحنه به صورتی بوده که حتی آن خانواده هم به التماس

 می افتند که بچه را ول کند ولی آن مامور  به قدری تعادل خودش را از دست داده بود که گوشش

به حرف کسی بدهکار نبود نمی دانم افسر بوده يا درجه دار يا سرباز در هر حال نه تنها کار

خلاف قانون بلکه خلاف اخلاق و انسانيت هم مرتکب شده چرا؟؟؟؟ آيا نيروی پليس به افرادش

 آموزش نوع برخورد نمی دهد ؟